Auteursrecht

Auteursrecht:
Het gebruik van de beelden van Stijn De Naeyer is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

Ik, Stijn De Naeyer, behoud mij het recht voor om elk gebruik van mijn beelden te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn werk weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt met mijn morele principes. Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor om, naast de gebruikelijke reproductie rechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden. Voor vragen over de auteursrechten, verwijs ik iedere gebruiker door naar SOFAM, Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten.
Voorafgaande toestemming:
De gebruiker dient Stijn De Naeyer vooraf toestemming tot reproductie te vragen. Wanneer die toestemming niet werd verkregen, mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden.
Naamsvermelding:
De gebruiker moet de vermelding " Fotografie Stijn De Naeyer " correct en ondubbelzinnig gebruiken zodat het werk onmiddellijk aan Stijn De Naeyer kan worden toegewezen. Dit kan best op de volgende manier vermeld worden: © Jaar van publicatie - fotografie Stijn De Naeyer. (Vb: © 2016 - fotografie Stijn De Naeyer)
Eerbied voor de integriteit:
De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming van Stijn De Naeyer. Onder 'wijzigingen' wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende samenstelling, kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, ed.
Intuitu personae karakter:
Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Stijn De Naeyer.
Verantwoordelijkheid van de gebruiker:
Het gebruik van de werken van Stijn De Naeyer gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken van Stijn De Naeyer gereproduceerd worden.
Internet en sociale media:
De meeste sociale media kennen zich zelf gebruikersrechten en voorwaarden toe die niet overeenstemmen met bovenstaande bepalingen. Het is aan de gebruiker om de eisen en rechten van beide partijen na te gaan. De gebruiker wordt bijgevolg volledig verantwoordelijk gesteld voor de publicatie op de media waarvoor geen toestemming is verkregen.
SOFAM:
Frans Courtenslaan 131 te 1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 726 98 00
Fax: +32 (0)2 705 34 22
URL: http://www.sofam.be
Mail: info@sofam.be

Copyright

Copyright:
The usage of the work from Stijn De Naeyer is subject to some legal liabilities under the law of 30 June 1994 regarding copyrights and adherent laws (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

I, Stijn De Naeyer, reserve the right to refuse any use of my work if it is not explicitly allowed. I can refuse any usage of my work which is not in accordance to the spirit or reason I created it for, especially when I am of the meaning that it is a derogation to my reputation or that it does not fit my moral principles. Both SOFAM as myself reserve the right to claim compensations apart from the usual reproduction rights if above legal principles are ignored, violated, or not respected completely. For questions about copyrights and other juridical documentation, I would like to redirect any visitor or consumer to the SOFAM website, ´Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten´, see address below.
Preliminary permission:
The consumer has to request the reproduction of any of his work to Stijn De Naeyer himself. When the request is not granted, usage or reproduction of his work is strictly forbidden in any means.
Attribution:
The consumer has to mention " Fotografie Stijn De Naeyer " correct and visibly so that the work can be unequivocally related to Stijn De Naeyer. The recommended way to do so is the copyright symbol ©, followed by the year of publication and "fotografie Stijn De Naeyer". (Ex.: © 2016 - fotografie Stijn De Naeyer)
Respect for integrity:
Even if reproduction has been allowed, the consumer is not allowed to modify the work without preliminary and written permission of Stijn De Naeyer. "Modify" means, but is not restricted to: Digital modification and recomposition, modification of colors, sharpness, blur, contrast, format, framing, etc.
Intuitu personae character:
Each approval for reproduction is granted on personal basis. It cannot be passed on to third parties without the explicit written consent of Stijn De Naeyer.
Responsibility of the consumer:
The consumer is solely responsible for the usage of the work of Stijn De Naeyer. Only he is responsible for the achievement of the required permissions regarding persons exposed in the work, accompanied text and the context wherein the work of Stijn De Naeyer is used.
Internet en social media:
Most so called "social media" grant their selves several user rights and user conditions which are in contradiction to the statements above. It is the consumers responsibility to verify if the conditions for publication do meet those as stated here. This means it is consequently the consumers full responsibility for publications on media which are in conflict with my statements.
SOFAM:
Frans Courtenslaan 131 te 1030 Brussel
Tel: +32 (0)2 726 98 00
Fax: +32 (0)2 705 34 22
URL: http://www.sofam.be
Mail: info@sofam.be