Algemene voorwaarden

  1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.
  2. "DNS Photography" is de commerciële benaming van de onderneming op naam van Stijn De Naeyer, hierna "fotograaf" genoemd.
  3. Model: De perso(o)n(en) die worden afgebeeld op het werk van de fotograaf, m.a.w. de geportretteerde.
  4. Klant : De persoon of instantie die de opdracht heeft gegeven of de bestelling heeft geplaatst en daarvoor de rekening betaald.
  5. Gebruiker : De persoon of instantie die het werk gebruikt voor publicatie of andere doeleinden. Meestal, doch niet noodzakelijk de klant.
  6. Sessie : De tijdspanne waarin de fotografische activiteiten plaats vinden in het bijzijn van het model en/of de klant.
  1. Alle aanbiedingen en offertes van de fotograaf zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan de fotograaf.
  2. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
  3. Boekingen zijn pas definitief na betaling van een voorschot indien door de fotograaf gevraagd. De datum van ontvangst van betaling geldt als boekingsdatum.
  4. Voor modellenwerk, lingerie, naakt of boudoir sessie wordt omwille van de GDPR privacywetgeving een model release opgesteld die dient ondertekend te worden vóór de sessie.
   U krijgt het contract meerdere dagen voor de sessie toegestuurd via e-mail.
  1. Bij annulatie meer dan 48 uur voorafgaand aan je sessie (bij ziekte of om een andere aantoonbare reden), word je de mogelijkheid aangeboden om -zonder het verlies van je voorschot- binnen de 45 dagen een nieuwe afspraak te maken. Daarbij wordt meteen de nieuwe afspraak vastgelegd zodat het voorschot kan gebruikt worden als bevestiging voor de nieuwe datum.
  2. Bij annulatie tussen 48 en 24 uur voorafgaand aan de sessie zal een nieuwe afspraak aangeboden worden doch tevens een vergoeding van €25,- worden aangerekend voor administratieve en organistaorische onkosten. Daarbij wordt meteen de nieuwe afspraak vastgelegd zodat het voorschot kan gebruikt worden als bevestiging voor de nieuwe datum.
  3. Annuleer je minder dan 24 uur voor de sessie, dan zal het voorschot niet terugbetaald worden. Afhankelijk van de situatie kan de fotograaf een nieuwe datum voorstellen waarbij u het voorschot behoud, maar een vergoeding van €25,- doorgerekend wordt.
  4. Een ′no-show′ (wanneer je helemaal niet komt opdagen zonder verwittiging) zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen. Een voorstel voor een nieuwe afspraak wordt niet aangeboden en ook niet aanvaard.
  5. Door de drukke agenda zijn herschikkingen op verzoek van klanten slechts éénmaal toegestaan. Een tweede verzoek zal leiden tot verlies van je voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen.
  1. Annulaties of herschikkingen te wijten aan slechte weersomstandigheden worden alleen toegestaan wanneer er écht guur weer voorspeld wordt. Sessies worden niet geannuleerd voor wind of bewolkt weer. Twijfels over het weer worden liefst zo snel mogelijk met de fotograaf besproken.
  2. Ten laatste 3 uur voor de sessie zal de fotograaf (telefonisch) meedelen of de sessie al dan niet wordt uitgesteld als gevolg van slechte weersomstandigheden.
  3. Klanten begrijpen dat ze de mogelijkheid zullen worden aangeboden om binnen 45 dagen een nieuwe afspraak vast te leggen.
  4. Bij slecht weer kunnen klanten in samenspraak met de fotograaf ervoor kiezen om hun sessie op locatie toch binnenshuis te doen.
  5. Ben je als klant niet in staat en/of bereid om te herschikken binnen de 45 dagen, dan verlies je je voorschot.
  1. Betalingen kunnen per overschrijving, via de mobile bank-app of via Payconiq terplaatse.
  2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 kalenderdagen na factuurdatum. De vervaldag op de factuur is altijd bindend.
  3. Bij niet- of gedeeltelijke betaling zullen niet geleverde werken worden ingehouden, wordt de overeenkomst eenzijdig verbroken, en is het voorschot niet opeisbaar.
  1. Gelieve -bij sessies op locatie- een 10 à 15 minuten vóór de start van de sessie ter plaatse te zijn.
  2. Kom je tot 30 minuten te laat aan, zullen we de resterende tijd fotograferen maar zal de sessie niet verschoven worden. Er zijn geen uitzonderingen op deze regel, noch zal er een gedeeltelijke terugbetaling plaatsvinden.
  3. Kom je later dan 30 minuten na de geplande starttijd van de sessie aan, zal je als een ′no-show′ worden beschouwd. De fotograaf zal de locatie verlaten, het voorschot en eventuele andere reeds betaalde vergoedingen kunnen niet terugbetaald worden. Een nieuwe afspraak of herschikking is niet mogelijk.
  4. Zorg ervoor dat er geen andere personen foto&priume;s nemen tijdens onze sessie, dit zorgt voor te veel afleiding bij het model, en neemt de lifestyle-ervaring helemaal weg. Dit geldt ook voor de klant zelf.
  5. Gelieve geen babysit, verzorger of vrienden mee te brengen naar je sessie. Dit wordt meestal als (zéér) storend ervaren, niet alleen door de fotograaf, maar ook door het model. De enige aanwezigen zijn diegenen die worden gefotografeerd, vergezeld van hun ouder(s) of voogd indien minderjarig.
  6. De fotograaf kan niet fungeren als babysit/oppas. Tijdens de sessie doet de fotograaf in de eerste plaats zijn job, en dat is het fotograferen van je gezin. De fotograaf streeft naar zo weinig mogelijk beïnvloeding of het in scene zetten van momenten. Maken je kinderen ruzie, of doen ze dingen die doorgaans niet toegestaan zijn, zal de fotograaf niet tussen komen. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar kinderen. Je behandelt je kinderen dan ook op dezelfde manier als wanneer de fotograaf niet aanwezig zou zijn.
  7. DNS Photography is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
  8. DNS Photography zal termijnen en locaties voor de lifestyle sessie voorstellen op basis van de behoefte aan beschikbaar hoogwaardig/natuurlijk licht. Indien je ervoor kiest om een door de fotograaf voorgestelde locatie of tijdschema niet te volgen, begrijp je ook dat de kwaliteit van de foto′s kan afwijken van de gekende portfolio-kwaliteit.
  1. De fotograaf verbind zich ertoe zijn uiterste best te doen voor het behalen van de beste resultaten. Deze inspanning is bindend, doch niet de resultaten daar deze mede afhankelijk zijn van de klant en omstandigheden waarop de fotograaf niet altijd controle kan uitoefenen.
  2. Hoewel de fotograaf tijdens elke sessie heel veel beelden maakt, wordt slechts een selectie ervan weerhouden. Alleen afbeeldingen die voldoen aan de artistieke standaard van de fotograaf, en die een integraal deel van het verhaal uitmaken, worden opgenomen in de uiteindelijke fotogalerij.
  3. Afbeeldingen die onscherp zijn of niet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de fotograaf worden nooit aangeleverd en kunnen door de klant niet opgeeist worden. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden noch ruwe-bestanden (RAW).
  4. Lifestyle fotografie maakt enkel gebruik van beschikbaar natuurlijk daglicht en niet van extra kunstmatig flitslicht. De professionele camera en de lichtsterke objectieven van de fotograaf kunnen dit voor een groot deel compenseren. Is er toch korrel op de foto′s te zien wordt dit niet weggewerkt maar draagt het juist bij tot de echtheid van het verhaal.
  5. De selectie van de te leveren foto′s is de exclusieve verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. Elke Lifestyle-sessie (1,5 uur) levert ongeveer 35 bewerkte foto′s op. Hoewel dit aantal een beetje kan variëren op basis van de gebeurtenissen tijdens jullie sessie, is dit een vrij nauwkeurig gemiddelde.
  6. De fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend inbegrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.
  7. De nabewerking bestaat uit een combinatie van kleur of zwart-wit op basis van het artistieke oordeel van de fotograaf. Sommige foto′s blijven in kleur, anderen worden omgezet naar zwart-wit. Verzoeken voor extra nabewerkingen of omzettingen worden niet toegestaan.
  1. Online fotogalerijen zijn 30 dagen beschikbaar, gerekend vanaf de datum waarop je je link ontvangt. Wil je ze daarna terug online laten zetten, dan wordt daarvoor een herupload-tarief van 25€ aangerekend. Je krijgt dan nog 15 extra dagen toegang tot de website.
  2. Originele bestanden worden bijgehouden tot 90 dagen na je sessie-datum. Daarna zal DNS Photography de bestanden uit het systeem verwijderen om digitale opslagruimte voor toekomstige sessies vrij te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om van de aangekochte digitale hoge resolutie-bestanden een reservekopie gemaakt te hebben. De klant is bewust dat professioneel gedrukte items en digitale bestanden daarna mogelijk niet meer beschikbaar zullen zijn.
  1. Via de online fotogalerij kan elke klant de foto's voor het album selecteren en met de fotograaf delen. De fotograaf gebruikt deze favorietenlijst als basis voor het album-ontwerp, dit zonder inmenging van de klant. Wil je, vooraleer het album in druk gaat, het ontwerp toch eens inkijken en éénmalig wijzigen? Dat kan, maar dan betaal je wel een extra vergoeding van 50€ per correctieronde.
  2. De fotograaf laat albums en andere fotoproducten niet eerder produceren dan wanneer de klant het totaalbedrag van de bestelling heeft overgemaakt.
  3. De fotograaf hanteert slechts geschatte levertijden. Levertijden beginnen te lopen vanaf ontvangst betaling van het verschuldigd bedrag. Digitale bestanden in hoge resolutie kennen een geschatte levertijd van 5 werkdagen. Albums worden 6 weken na betaling geleverd, waarbij de levertermijn afhankelijk kan zijn van het gekozen materiaal. Fine-art fotoprints, canvassen/dibonds, inlijstingen en fotoblokken worden binnen 4 weken na betaling van de bestelling geleverd.
  4. De fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. Tijdens drukke periodes (bijvoorbeeld kerst) is er soms meer tijd nodig. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de klant per e-mail gecommuniceerd.
  5. Bestellingen kunnen na afspraak bij DNS Photography opgehaald worden of per post (Bpack Secure) verstuurd worden. Voor verzending (met tracking-link) en verpakking wordt 15€ aangerekend. Bij verzending van bestellingen per post is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
  6. Omdat elke bestelling op maat gemaakt wordt is retourneren niet mogelijk.
  1. Ik, Stijn De Naeyer, behoud mij het recht voor om elk gebruik van mijn beelden te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan. Zo kan ik elk gebruik van mijn werk weigeren dat niet overeenstemt met het werk zoals ik het heb bedacht, vooral wanneer ik meen dat deze afbreuk doet aan mijn reputatie en/of dat ze niet strookt met mijn morele principes. Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor om, naast de gebruikelijke reproductie rechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden. Voor vragen over de auteursrechten, verwijs ik iedere gebruiker door naar SOFAM, Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten.
  2. Het gebruik van de beelden van Stijn De Naeyer (DNS Photography) is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994). Het auteursrecht berust bij de fotograaf, alsook alle andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, ook wanneer je de digitale hoge resolutie-bestanden hebt aangekocht.
  3. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen en krijgen voor het inzenden van een foto ter publicatie door derden.
  4. Digitale bestanden mogen niet doorverkocht worden aan derden.
  5. De gebruiker dient Stijn De Naeyer vooraf toestemming tot reproductie te vragen. Wanneer die toestemming niet werd verkregen, mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden. Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk op de auteursrechten worden de SOFAM-tarieven aangerekend. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.
  6. Intuitu personae karakter: Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan noch overgedragen aan derden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Stijn De Naeyer.
  1. Afhankelijk van je aankoop worden beelden mogelijk geleverd zonder watermerk, doch u ontvangt steeds een zelfde beeld in lagere resolutie met watermerk wat kan gebruikt worden voor sociale media en andere platformen.
   De gebruiker moet de vermelding " Fotografie Stijn De Naeyer " correct en ondubbelzinnig gebruiken zodat het werk onmiddellijk aan Stijn De Naeyer kan worden toegewezen. Dit kan best op de volgende manier vermeld worden:
   Stijn De Naeyer - DNSphotography.be
  2. Digitale bewerkingen: De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder de voorafgaande toestemming de fotograaf. Onder ′wijzigingen′ wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende samenstelling, kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, cadrage, overlays ed.
  3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker: Het gebruik van de werken van de fotograaf gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken van Stijn De Naeyer gereproduceerd worden.
  4. Internet en sociale media: De meeste sociale media kennen zich zelf gebruikersrechten en voorwaarden toe die niet overeenstemmen met bovenstaande bepalingen. Het is aan de gebruiker om de eisen en rechten van beide partijen na te gaan. De gebruiker wordt bijgevolg volledig verantwoordelijk gesteld voor de publicatie op de media waarvoor geen toestemming is verkregen.
  1. Digitale bestanden worden als jpg-bestand geëxporteerd met het sRGB kleurprofiel, wat door de meeste fotolabs gebruikt wordt. Kies je fotolab/afdrukcentrale met zorg, je beslissing zal bepalend zijn voor de visuele kwaliteit van de geprinte producten.
  2. De fotograaf werkt met een gekalibreerd computerscherm dat werd afgestemd op hetzelfde kleurprofiel als datgene waar het pro-fotolab mee afdrukt. Dat wil zeggen dat je weinig kleurverschil zal zien tussen de foto op scherm en de afdruk zelf. Als je eenzelfde digitaal bestand laat afdrukken bij verschillende labs, kunnen er kleine verschillen optreden (en soms ook grote in het geval van de goedkope afdrukcentrales) met betrekking tot kwaliteit, kleur of de manier waarop de foto wordt bijgesneden.
  3. DNS Photography is niet verantwoordelijk voor de prints die door het fotolab van jullie keuze gemaakt werden. Alle vragen ivm de kwaliteit van de afdrukken en vergrotingen gereproduceerd uit deze bestanden moeten worden gericht aan het desbetreffende lab.
  1. De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
  2. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.
  3. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
  1. De fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder -doch niet uitsluitend- website en blog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.
  2. Afwijkende afspraken zijn -mits een extra vergoeding- mogelijk en worden schriftelijk vastgelegd.
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
  2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
  3. Klachten na de termijn van 5 werkdagen worden niet meer in behandeling genomen.
  4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
  1. LIFESTYLE / KIDS / FAMILY: Vanwege de aard van lifestyle fotografie, zal de fotograaf de emoties van het moment vastleggen. Een herschikking zal enkel worden toegestaan ten gevolge van extreme weersomstandigheden of een technisch defect van apparatuur.
  2. De fotograaf vraagt dat kinderen altijd goed uitgerust zijn, iets gegeten hebben, en een zo stress-vrij mogelijke dag hebben voorafgaand aan de sessie. Voor kinderen die weigeren mee te werken tijdens de sessie, kan geen herschikking of enige vorm van terugbetaling worden toegestaan.
  3. Hoewel de fotograaf begrijpt dat sommige mensen zeer zelfbewust zijn en moeite hebben om naar zichzelf te kijken op foto, is DNS Photography niet verantwoordelijk voor de interpretatie van een klant of persoonlijke gevoelens ten aanzien van de foto′s.
  4. ALLE communicatie met de fotograaf verloopt via e-mail. Elk ander medium wordt niet als officieel beschouwd, en niet behandeld.
  5. Sessies zijn niet overdraagbaar.
  6. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief btw en dienen gezien te worden als de meest recente. Elke offerte is slecht 1 maand geldig, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. De fotograaf zal de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  7. Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig, en kunnen niet worden terugbetaald og gebruikt worden voor andere aankopen.
  1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
  2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is het Belgisch recht van toepassing.
  3. Enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd.
  1. DNS Photography behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande noch schriftelijke mededeling. Indien de klant de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren kan hij - enkel en alleen voor de lopende opdracht(en) of bestelling(en)- zich beroepen op de voorafgaande versie die steeds op de website in PDF formaat kan gedownload worden. De datum van aanvraag voor een sessie is bepalend. Bij elk vervolg of nieuwe opdracht worden automatisch de nieuwste versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

 • 19 PRIVACY VERKLARING:
  1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de fotograaf, Langestraat 109, 1790 Affligem, voor klantenbeheer en organisatie van activiteiten. Op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling van fotografiediensten door William Linthout Fotografie. Via bovenstaand adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van GDPR en verwerking van persoonsgegevens vindt u op pagina privacy verklaring op onze website.

Laatste aanpassing : 05 december 2023